Prohlášení účastníka lekcí

Účastník akce Setkání s Cestou prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní akce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení na akci se zavazuje účastník akce přizpůsobit svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení lektorů Setkání s Cestou během akcí, setkání a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.), je účastník povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Lektor ani organizace Setkání s Cestou nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během akce, nebo po ní. Akce Setkání s Cestou nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče fyzioterapeuta nebo lékaře. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po lektorovi ani sdružení Setkaní s Cestou požadovat žádné finanční a jiné náhrady.
Osobám mladším 18-ti let není účast na akcích povolena pokud to není v pozvánce výslovně uvedeno. Za odložené osobní věci si každý účastník lekce zodpovídá sám. Účastník akce dále prohlašuje, že souhlasí s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií pořízených na seminářích, akcích. Tyto fotografie mohou být následně zveřejněny na webových stránkách Setkání s Cestou, nebo v jiných propagačních materiálech.

Účastník svou účastí na akci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením a zpracováním osobních údajů, celé znění prohlášení účastníka najdete zde.