Prohlášení účastníka akcí

Osoba účastnící se akce, vícedenního soustředění nebo retreatu Setkání s Cestou (dále jen “účastník akce”) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní akce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník akce prohlašuje, že je duševně zdráv a není léčen s duševními chorobami nebo se může soustředění či retreatu zúčastnit po předložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti. Intenzitu cvičení na akci, soustředění nebo retreatu, se zavazuje účastník přizpůsobit svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník akce bude respektovat veškerá upozornění a doporučení lektorů Setkání s Cestou během akcí, setkání a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství, duševní choroby apod.), je účastník akce povinen konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Lektor ani organizace Setkání s Cestou nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během nebo po akci, soustředění či retreatu. Akce, soustředění a retreaty Setkání s Cestou nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče fyzioterapeuta nebo lékaře. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník akce po lektorovi ani sdružení Setkaní s Cestou požadovat žádné finanční a jiné náhrady.
Osobám mladším 18-ti let není účast na akcích, soustředěních či retreatech povolena pokud to není v pozvánce výslovně uvedeno. Za odložené osobní věci si každý účastník akce zodpovídá sám. Účastník akce dále prohlašuje, že souhlasí s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií a videozáznamů pořízených na akcích, soustředěních a retreatech. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být následně zveřejněny na webových stránkách Setkání s Cestou, nebo v jiných propagačních materiálech.

Účastník svou účastí na akci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením a zpracováním osobních údajů – zde.